سیلو کف مخروطی

چاله الواتور

محل قرار گیری الواتور و برج بالابر می باشد

جهت انتقال مواد از چاله تخلیه به الواتور باید ورودی الواتور در قسمتی پایین تر از چاله تخلیه قرار بگیرد که برای این منظور چاله الواتور حفر می گردد. چاله الواتور، فنداسیون برج بالابر به حساب می آید و در واقع محل قرار گیری الواتور می باشد.

ابعاد چاله الواتور متناسب با ابعاد و تعداد الواتورهای موجود در پروژه متغیر است. عمق چاله الواتور نیز بر اساس عمق چاله تخلیه و یا محدودیت عمق زمین تعیین میشود.

×