پایه های سیلو

پایه سیلو (استفنر)

به منظور افزایش استحکام سیلوها از ستون‌های گالوانیزه استفاده می شود

به منظور افزایش استحکام سیلوها از ستون‌های گالوانیزه با طراحی خاص و در ضخامت‌ها و ابعاد مختلف با‌توجه به قطر، ارتفاع و حجم سیلو استفاده می‌گردد.

×