نردبان سقف

نردبان سقف

نردبان سقف حد فاصل بدنه سیلو تا مرکز سقف سیلو می‌باشد
نردبان سقف حد فاصل بدنه سیلو تا مرکز سقف سیلو می‌باشد که موجبات تسهیل بین درب بازرسی و مرکز سیلو را فراهم می‌آورد.
×