سیستم برق و PLC

سیستم برق به دو صورت مدار قدرت و سیستم PLC ارائه می گردد

سیستم برق به دو صورت مدار قدرت و سیستم PLC ارائه می گردد. با توجه به نیاز مشتری قطعات را می توان از نوع ایرانی، چینی و یا اروپایی ارائه دهیم.

  1. مدار قدرت: جهت جلوگیری از خطای انسانی در این سیستم دستگاه ها به صورت ترتیبی، به ترتیب اولیت روشن می گردند.
  2. سیستم PLC: جهت سهولت در کار و کارایی بهتر سیستم PLC پیشنهاد می گردد. تمامی کد ها و کلید رمز های مربوطه در زمان تحویل به کارفرما تحویل می گردد.
×