دریچه های تهویه

در سقف کندوها، برای تخلیه هوای دمیده شده به درون سیلو‌ها استفاده می‌شود
دریچه‌ های تهویه در سقف کندوها، برای تخلیه هوای دمیده شده به درون سیلو‌ ها استفاده می‌شود و به‌ گونه‌ ای طراحی شده که از ورود آب، برف و باران جلوگیری می‌نماید و طراحی اختصاصی این قسمت به گونه ای است که در هنگام وزش باد حتی به صورت نسیم باعث تهویه هوای زیر سقف می گردد در صورت نیاز خریدار، فن های خاص در این قسمت تعبیه خواهد شد.
×