استراحتگاه

استراحتگاه

استراحتگاه یا پلتفرم ،سطوح استراحت و کنترل سیلو به صورت کاملاً ایمن است
بسته به ارتفاع سیلو، سطوح استراحت و کنترل سیلو به صورت کاملاً ایمن در نردبان‌های خارجی فراهم شده است.
×