تبدیل و ذخیره گندم

تعیین اولویت های توسعه مراکز تبدیل و ذخیره گندم

استان فارس با توليد بيش از 13 درصد از گندم كشور بالاترين توليد را در كشور داراست.

توليد توسط تعداد زيادي از شهرستان هاي استان از يك سو و توزيع آن ميان شهرستان هاي استان و خارج از استان منجر به ايجاد شبكه گسترده اي از انتقال محصول شده است. همچنين توليد بالاي استان نيازمند توسعه واحدهاي تبديل و ذخيره و نگهداري نيز مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين اولويت براي ايجاد واحدهاي تبديل (كارخانه آرد) و ذخيره گندم (سيلو) در استان فارس صورت گرفت. براي اين منظور الگوي حمل و نقل حداقل كننده جابجايي براي شبكه انتقال گندم از مراكز توليد به مراكز تبديل و ذخيره و همچنين شبكه انتقال گندم (آرد) از مراكز ذخيره (تبديل) به مراكز مصرف تدوين گرديد.

در الگوي حمل و نقل با توجه به مقادير جابجايي نهايي به دست آمده از اجراي الگوي بهينه، متوسط جابجايي در هر يك از مسيرهاي منتهي به شهرستان هاي مختلف استان محاسبه و اولويت آن ها مختلف تعيين گرديد. بر اساس نتايج شهرستان هاي شيراز و مرودشت، فسا، فيروزآباد، ارسنجان، استهبان، سپيدان و جهرم براي ايجاد مراكز تبديل حايز اولويت بالاتر شدند. همچنين براي ايجاد واحدهاي ذخيره گندم اولويت هاي استان به ترتيب عبارت بود از آباده، بوانات، پاسارگاد و اقليد. در خصوص اولويت ارسال محصول به ساير استان ها با هدف كاهش جابجايي استان ها، به ترتيب اولويت عبارت بودند از كرمان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، يزد، تهران، اصفهان و خراسان رضوی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×